common เชื่อในการส่งต่อ ความรู้ และ ความคิด อันหลากหลายของผู้คน สังคม และโลก

Knowledge

เปิดสมอง ส่งต่อความรู้และภูมิปัญญา

Positive Attitude

มองมุมใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงสร้างสรรค์

Make it Simple

เข้าถึงง่าย ย่อยเรื่องยากให้เคี้ยวง่ายและอร่อย