• 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563
  • 10.00 - 17.00 น.
  • Bangkok University Gallery

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing )และการเว้นระยะห่างทางกาย (Physical Distancing) เป็นทั้งคำศัพท์และหลักปฏิบัติใหม่อย่างรวดเร็วหลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาด COVID-19 รัฐบาลต้องการตรึงให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและวางมาตรการต่าง ๆ แต่การปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนมีต้นทุน และทำให้มีผู้คนมากมายถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงาน การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาที่ล่าช้าและไม่ครอบคลุมหรือเงินประกันสังคมที่ไม่ได้ย้อนกลับมาดูแลผู้จ่ายประกันทั้งของคนไทยและแรงงานต่างชาติในยามจำเป็น

คำว่าระยะห่างในนิทรรศการนี้จึงไม่ใช่แค่ ระยะห่างในทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ขับเน้นระยะห่างที่เกิดขึ้นในสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมที่ซ่อนอยู่ ให้เด่นชัดขึ้นมาด้วย เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนที่ยังอยู่ในช่องว่าง เหล่านั้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีอยู่ของผู้คนในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมและความแตกต่างหลากหลายควรได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐานเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : วิชั่วism