• 23 มิถุนายน 2563
  • 14.00 - 16.00 น.
  • Online Event

“Free Writing for Self-Care”
มาจัดระเบียบความคิด เรียบเรียงจิตใจผ่านการเขียนเพื่อดูแลความคิดและจิตใจ

โดยมี ‘อ.ต้น’ อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนเจ้าของฉายา “มุราคามิเมืองไทย”
และ ‘พี่เอก’ สมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษาแห่ง Knowing Mind เป็นวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : Chula Student Wellness