©ulture

“ปัจจุบัน แม้เวลาจะล่วงผ่านมา 100 กว่าปีที่โบราณสถานแห่งนี้เป็นตัวแทนแห่งความอาลัยของเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 5″

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่ 5
ที่ทรงมองเห็นว่า การคมนาคมทางบกเริ่มมีความสำคัญในสมัยนั้น จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการก่อสร้างสะพาน
เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างคลองมหานาค ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรอันทันสมัยและยาวที่สุดของไทยในขณะนั้น
.
แต่ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน
ทำให้ต่อมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
ร่วมกับข้าราชการในกระทรวงทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเงิน และมอบให้กรมศุขาภิบาลเป็นผู้สร้าง
.
โดยเปลี่ยนปฏิมากรรมจากเดิมที่เป็นช่อชัยพฤกษ์
มาเป็นปฏิมากรรมพวงหรีด รูปปั้นนูนต่ำสตรีอุ้มเด็กในมือถือช่อดอกซ่อนกลิ่น ฯลฯ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเศร้าโศกเสียใจแทน
.
ปัจจุบัน แม้เวลาจะล่วงผ่านมา 100 กว่าปีที่โบราณสถานแห่งนี้เป็นตัวแทนแห่งความอาลัย
ของเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 5
.
แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะคงอยู่สืบไป
ตราบนานเท่านาน.

 

#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
สะพานมหาดไทยอุทิศที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างคลองมหานาค
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
ประติมากรรมพวงหรีดที่อยู่บนราวสะพาน
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
“สะพานร้องไห้ โบราณสถานแห่งความอาลัย”
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 5
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
พวงมาลัยเเละริบบิ้นประดับเหนือซุ้มราชสีห์ ที่สื่อถึงผู้สร้างนั่นก็คือ กระทรวงมหาดไทย
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
ลวดลายบนสะพานมหาดไทยอุทิศ คือ วิตโตริโอ โนวี ปฏิมากรชาวอิตาเลียน ผู้ปั้นเดียวกับลวดลายประดับในพระที่นั่งอนันตสมาคม
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
อักษรย่อ จปร. เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่า สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 5
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
รูปปั้นนูนต่ำสตรีอุ้มเด็กในมือถือช่อดอกซ่อนกลิ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเศร้าโศกเสียใจ
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
รูปปั้นนูนต่ำเด็กยกมือไหว้ทำความเคารพ
#photoessay #สะพานร้องไห้ #สะพานมหาดไทยอุทิศ #CULTURE #common
“โบราณสถานแห่งนี้เป็นตัวแทนแห่งความอาลัยของเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 5”