วัดเพลงกับพระอุโบสถสีชมพูที่ไม่มีใครเหมือน

ความงามและแปลกตาของวัดที่มีพระอุโบสถสีสันสดใสไม่เหมือนใครและหาไม่ได้จากวัดอื่น

7