รู้จัก ‘พุทธทาสภิกขุ’ พระผู้เผยแผ่ธรรมะด้วยศิลปะ ผ่านนิทรรศการ “เรื่องเล่นเห็นธรรม”

ใครที่คิดว่าธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่มีสีสัน ขอแนะนำให้ทำความรู้จักกับ ‘พุทธทาสภิกขุ’

4 min read