ZilluStation วาดเมืองใหญ่ใส่กระดาษกับความตั้งใจอยากสร้างสรรค์ให้เมืองนี้น่าอยู่กว่าเดิม

พูดคุยกับ ‘ชิว’ การุญ เจียมวิริยะเสถียร ศิลปินอิสระเจ้าของสตูดิโอ ZilluStation

7 min read