Smullyan’s Paradox ไขปริศนาฆาตกรรมบนเกาะร้าง ต้องหาให้ได้ว่าใครคือ ‘ฆาตกร’

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว! ไขปริศนา Smullyan’s Paradox ของนักคณิตศาสตร์

5 min read