‘โลกเหลือพลังงานใช้อีกแค่สามชั่วอายุคน’ เหตุผลที่ ‘สาหร่าย’ เป็นความหวังของมนุษยชาติ

สาหร่ายทะเลกำลังกลายมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับโลกและยั่งยืน

5 min read