Dairy Home | ฟาร์มออร์แกนิกเจ้าแรกของไทย ที่อยากให้คนได้ดื่มนมจากแม่วัวสุขภาพดี 

คุยกับ ‘พฤฒิ เกิดชูชื่น’ ผู้ปลุกปั้น Dairy Home จากร้านนมเล็กๆ ให้เป็นฟาร์มโคนมออร์แกนิกแห่งแรกในประเทศไทย 

8 min read