คุยกับ บอล-ยอด เมื่อ ‘ไหนพาปัง’ พาเยือนสถานที่ลับที่รัฐสวัสดิการครอบคลุมกระทั่งคนเสพยา

ชวนคุยกับบอลและยอดถึงการสร้างสรรค์รายการใหม่ ความคิดตกผลึกที่ได้จากการเดินทาง ตั้งแต่การมองโลกจากภายนอกสู่การทบทวนหัวใจตน

10