small people EP.1: ม้าตัวนั้น และจ๊อกกี้ของมันคือใคร ในภาพเคลื่อนไหวภาพแรกของโลก?

คนตัวเล็กไร้ใบหน้าอย่างม้าและจ้อกกี้บนภาพเคลื่อนไหวแรกของโลกคือใครกัน?

4 min read