The Yard Hostel พื้นที่เล็กๆ ที่เชื่อมผู้คนไกลๆ ให้ใกล้กันมากขึ้น

The Yard Hostel โฮสเทลที่ใช้สนามหญ้าในบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนในอารีย์ได้มารวมตัวกัน

7 min read