ภาพฉายรังสีเอกซ์ภาพแรก การค้นพบของนักฟิสิกส์ตาบอดสี ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ไปตลอดกาล

Hand mit Ringen ภาพโครงกระดูกมือสวมแหวนโดยเรินต์เกน จุดเริ่มต้นของรากฐานวิทยาการรังสีทางการแพทย์

5 min