ON THE WAY : นิทรรศการที่จะสร้าง ‘รอยยิ้ม’ ให้คืนวันอันเปราะบาง

เรื่องราวระหว่างทางของชีวิตคน มีทั้งวันที่สุข วันที่เศร้า วันที่เปลี่ยวเหงา และวันที่เปราะบาง ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกอย่างไร เราอยากชวนทุกคนไปตามหา ‘รอยยิ้ม’ ในนิทรรศการ “ON THE WAY”

3 min read