life

บารัค โอบามา (Barack Obama) และโอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey) มีบุคลิกภาพแบบผู้นำ พวกเขามักสร้างแรงบันดาลใจ และสามารถจับใจผู้ฟังได้ทุกครั้ง

ขณะที่เทย์เลอร์ สวิฟต์ (Taylor Swift) มีบุคลิกภาพแบบผู้ให้คำปรึกษา มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่รักของผู้คน เพราะกระตือรือร้นเสนอความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

ส่วนสตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) และกอร์ดอน แรมซี่ (Gordon Ramsay) มีบุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการที่กล้าหาญ มีจินตนาการ และเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยว เพราะหาหรือสร้างทางออกได้ เมื่อต้องเผชิญกับข้อจำกัดหรืออุปสรรคใดๆ

แล้วคุณอยากรู้ไหมว่า ตัวคุณเองมีบุคลิกภาพแบบไหน เหมือนหรือต่างกับคนดังเหล่านี้

ถ้าคุณอยากรู้ ขอเวลาเพียง 12 นาทีทำแบบทดสอบบุคลิกภาพที่มีชื่อว่า 16 Personalities 

แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยคำถาม 60 ข้อ มีวิธีทำคือ อ่านคำถามแล้วระบุว่าเห็นด้วยหรือไม่ พยายามตอบอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดต่อให้ไม่ชอบคำตอบนั้น เพราะคำตอบไม่มีถูกหรือผิด และไม่ควรใช้เวลาครุ่นคิดมากเกินไป ใช้เลือกคำตอบแรกที่ขึ้นมาในหัวโดยหลีกเลี่ยงการตอบแบบกลางๆ

เมื่อทำเสร็จ โปรแกรมจะประมวลคำตอบ และเผยผลลัพธ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อบอกให้รู้ว่าตัวคุณมีแนวโน้มบุคลิกภาพไปในทิศทางไหน อย่างไร จากบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบที่ไล่เรียงจาก 4 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ดูลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/30FcEeB) 

บุคลิกภาพแต่ละแบบ ยังให้คำตอบลงรายละเอียดไปถึงจุดเด่น จุดด้อย มุมมอง และรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนรัก เพื่อน และคนในครอบครัว รวมทั้งนิสัยการทำงาน และเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม

เดิมทีแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 Personalities พัฒนามากจากแบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indication) ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย อิซาเบล บริกส์ ไมเออรส์ (Isabel Briggs Myers) และ แคทารีน คุ๊ก บริกส์ (Katharine C. Briggs) สองแม่ลูกชาวอเมริกันผู้สนใจทฤษฎี (The Jung typology) ของคาร์ล จุง (Carl Jung)

Photo: https://kathystoddardtorrey.blog/2020/09/01/leadership-nerd-alert-myers-briggs-type-indicator-mbti-history-and-overview/

จุงคือนักจิตวิทยาชาวสวิสต์ผู้สังเกตพฤติกรรมของคนจำนวนมากแล้วพบว่า บุคลิกภาพไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของคนใดเพียงคนเดียว แต่ทุกคนจะมีแบบพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันได้ โดยแบบของพฤิตกรรมที่ผู้คนมักแสดงออกบ่อยจะสะท้อนมุมมองและตัวตนของคนคนนั้นที่มีต่อโลก ไมเออรส์และบริกส์จึงนำแนวคิดหลักนี้มาสร้างแบบสอบวัดบุคลิกภาพจนสำเร็จ

Photo: http://doi.org/10.3932/ethz-a-000046785

โดยทั่วไป แบบทดสอบบุคลิกภาพ (personality test) จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยค้นหาตัวเองว่า เพื่อทำความเข้าใจ แก้ไข และพัฒนาตัวตน เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น แต่แบบทดสอบบุคลิกภาพก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดด้านการใช้ที่ควรรู้และระมัดระวังคือ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นแค่การประเมินเบื้องต้น และไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต เพราะบุคลิกภาพทุกคนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญผลลัพธ์ของแบบทดสอบบุคลิกภาพไม่ข้องเกี่ยวกับความผิดปกติด้านจิตใจแต่อย่างใด