ให้โอกาสหัวใจได้สัมผัสกับ vulnerability หรือความเปราะบางที่ไม่ใช่ความอ่อนแอหรือจุดด้อย

vulnerability จุดเริ่มต้นของความสุข ความสร้างสรรค์ ความผูกพัน และความรัก

7 min read