พระอาจารย์ชยสาโร : “ถ้าตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท เราจะพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง”

อนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร ไม่มีใครพยากรณ์ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า “รู้เท่าทัน” ไม่ต้องต่อต้าน ไม่ต้องกลัว จงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท

4 min read