ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ

“เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ มีความทันสมัย”

9