Notes on Grief | โภชนาการทางจิตวิญญาณของหนังสืองานศพ ความล้มเหลวของภาษาที่ไม่อาจบรรยายภาพชัดของความเศร้าเกินทานทนได้

รีวิวบทบันทุกถึงความเศร้าจากหนังสือ ‘Notes on Grief’ ของ ชิมามามานดา เอ็นโกซี อาไดซี่ (Chimamanda Ngozi Adichie) นักเขียนที่นักอ่านชาวไทยน่าจะคุ้นเคยจากหนังสือแปลขายดี ‘WE SHOULD ALL BE FEMINISTS : เราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์’

7 min read