เรา ‘วิจารณ์’ กันได้มากแค่ไหน เมื่อประชาธิปไตยให้ ‘เสรีภาพในการพูด’ กับทุกคน 

เมื่อเสรีภาพในการแสดงออกติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด แล้วเราจะวิจารณ์กันอย่างเสรีไปสุดที่จุดไหน ในสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนเท่าเทียมกัน 

5 min read