Pictogram มากกว่าสัญลักษณ์ประเภทกีฬา คือภูมิปัญญาการออกแบบ

ชวนส่องจุดเริ่มต้นและประวัติศาสตร์ของ Pictogram ไอคอนที่ใช้สื่อสารภาษาสากลในงานกีฬาระดับโลก

7 min read