w©rld

“ระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคมมีความสำคัญมากในการลดการแพร่ระบาดของโรค”

ถ้าหากมันจะทำให้อะไรๆ มันดีขึ้น
ความหมายของคำว่า ‘ระยะห่าง’
ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์หรือสังคมก็ตาม
.
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่สุวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยกล่าวถึงความสำคัญของระยะห่าง
ในสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดไว้ว่า
“ระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคมมีความสำคัญมากในการลดการแพร่ระบาดของโรค”
.
ท่าเรือข้ามฟากบริเวณตลาดปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
จึงกำหนดจุดที่นั่งให้ห่างกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนั้น
โดยนำป้ายที่มีข้อความ ‘งดที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่าง Social Distancing’
พร้อมคาดเชือกสีแดงเป็นรูแกากบาทเพื่อกั้นเขตที่นั่งอีกทีหนึ่ง
.
เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่กระจายได้ในระยะการไอ จาม สัมผัส น้ำมูก และน้ำลาย
ดังนั้นเราจึงต้องรักษา ‘ระยะห่าง’ เพื่อความปลอดภัย
.
จนถึงวันที่เราทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และได้อยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้ง

 

#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
‘เรือข้ามฟาก ระยะห่างที่ว่างไว้ ‘
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
บริเวณที่นั่งภายในเรือข้ามฟากที่เว้นระยะห่างไว้ให้กับผู้โดยสารตามมาตรการรักษาระยะห่างของภาครัฐ
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
Personal Distance ควรจะห่าง 2 เมตร หรือ 6 ฟุต เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อของโรค
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
“ระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคมมีความสำคัญมากในการลดการแพร่ระบาดของโรค”
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
‘งดที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่าง Social Distancing’
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
ผู้โดยสารที่ต่างก็สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
จุดที่นั่งที่เว้นระยะให้ห่างกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัส
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
ในความหมายของคำว่า ‘ระยะห่าง’ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์หรือสังคมก็ตาม
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #เรือข้ามฟาก #ส่งต่อความคิดสู้COVID19 #WORLD #common
ดังนั้นเราจึงต้องรักษา ‘ระยะห่าง’ เพื่อความปลอดภัย จนถึงวันที่เราทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และได้อยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้ง